Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Česká asociace go, z. s. IČ 47003073 se sídlem U Hájovny 11, 182 00 Praha 8 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

web: www.goweb.cz

email: vybor@goweb.cz

více: https://goweb.cz/cago/

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění elektronické přihlášky člena ČAGo na adrese www.goweb.cz/registrace-cago
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro evidenci člena a možnosti nabití výhod plynoucích z členství v České asociaci go.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Udělení souhlasu o zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • Evidence členů ČAGo v členské databázi
 • Možnost čerpání výhod člena ČAGo, na základě evidence údajů o jeho členství v ČAGo
 • Kontaktování člena ČAGo členem výboru, pokud si to situace vyžaduje
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu 10 let od roku, kdy založil nebo prodloužil členství v ČAGo.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů, zákonný důvod, účel u jednotlivých údajů

 

Zákonný důvod účel údaje příjemci osobních údajů
Souhlas Evidence členů ČAGo jméno, příjmení, klub Veřejné údaje pro přehled databáze hráčů a jejich příslušnosti v klubech.
Souhlas Kontaktní údaje email, telefonní číslo členové go výboru
Souhlas Evidence přibližného zastoupení aktivních go hráčů na území České republiky obec, kraj členové go výboru

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v základním ustanovením těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním internetové přihlášky členství ČAGo potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.