Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Česká asociace go, z. s. IČ 47003073 se sídlem U Hájovny 11, 182 00 Praha 8 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • web: www.goweb.cz
  • email: vybor@goweb.cz
  • více: https://goweb.cz/cago/
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; těmito informacemi jsou zde zejména jméno, lokační údaje a kontakt fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě souhlasu člena ČAGo při vyplnění přihlášky na adrese www.goweb.cz/registrace-cago
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro evidenci člena a možnosti nabití výhod plynoucích z členství v České asociaci go.

III.

Zákonný důvod, účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jméno, příjmení a klub je
  • Nezbytnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů jméno, příjmení a klub je
  • Možnost čerpání výhod člena ČAGo, na základě evidence údajů o jeho členství v ČAGo
  • Údaje jsou nezbytné pro chod ČAGo
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních e-mail, telefonní číslo, obec a kraj je
  • Na základě oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
 2. Účelem zpracování osobních údajů e-mail, telefonní číslo, obec, kraj je
  • Přibližná evidence zastoupení členů Asociace na území České republiky
  • Kontaktování člena ČAGo v případě úpravy zásad ochrany osobních údajů
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu 10 let od roku, kdy založil nebo prodloužil členství v ČAGo.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou administrátoři gowebu.
 2. Jméno, příjmení a klub člena jsou veřejně dostupné v členské databázi členů Asociace. A to na adrese: https://goweb.cz/databaze-clenu/

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v základním ustanovením těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním internetové přihlášky členství ČAGo potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Nová verze zásad pak nabývá platnosti vždy 1.1. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní ČAGo na svých internetových stránkách.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.